Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 07/11/2019
11:00 am - 2:00 pm

Location
Tŷ Pawb

Categories


Diwrnod Lles Wrecsam/Wrexham Well-being Day

Date 7.11.19

Time 11am – 2pm

Location Tŷ Pawb

Category Health

Free Entry

Well-being is not only about our general health but also our mental health and this event brings lots of organisations together under one roof to offer you information about what they do and how you can access any support, help or information you may need to help you make the right choices for you.

 

Over 30 organisations are expected to be there – AVOW, Carers, Welfare Rights, Glyndwr University, Samaritans, Caia Park Health Team, BCUHB Wellbeing team and Public Health Wales will be represented but there’ll also be some organisations that you perhaps wouldn’t expect to see such as the Library Service, Volunteer projects, a Bowling Club, Country Park staff, Digital Communities Wales and Freedom Leisure.

 

“Is this event for me?”

All of us should be aware of our well-being, as it is changeable and affected by our day to day lives. Good well-being means not just our physical health, but also our mental health, feeling well, engaged, involved and happy. There’s all sorts of life events that can affect our well-being, sometimes feeling vulnerable and wanting to do something about it, which is why we are bringing lots of well-being organisations together under one roof for people to be able to chat to them and access lots of different information that may be helpful to them.

Mae lles yn fwy na dim ond ein hiechyd cyffredinol, mae’n ymwneud â’n hiechyd meddwl ac mae’r digwyddiad hwn yn dod â llawer o sefydliadau at ei gilydd o dan yr un to i gynnig gwybodaeth i chi am yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut y gallwch gael gafael ar unrhyw gefnogaeth, help neu wybodaeth sydd ei angen arnoch i’ch helpu i wneud y dewisiadau cywir i chi.

 

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

 

Mae disgwyl i dros 30 o sefydliadau fod yno. Bydd cynrychiolwyr o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, Gofalwyr, Hawliau Lles, Prifysgol Glyndŵr, Y Samariaid, Tîm Iechyd Parc Caia, tîm lles BIPBC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yno yn ogystal â rhai sefydliadau na fyddech o bosibl yn disgwyl eu gweld yno megis y Gwasanaeth Llyfrgell, prosiectau gwirfoddoli, Clwb Bowlio, staff Parc Gwledig, Cymunedau Digidol Cymru a Freedom Leisure.

 

“Ydy’r digwyddiad yn addas i mi?”

Dylai pob un ohonom fod yn ymwybodol o’n lles, mae’n gyfnewidiol ac mae ein bywydau bob dydd yn cael effaith arno. Mae lles da yn golygu mwy na dim ond iechyd corfforol, mae’n golygu iechyd meddwl, teimlo’n dda, ymgysylltu, cymryd rhan a bod yn hapus hefyd. Mae pob mathau o ddigwyddiadau yn gallu effeithio ar ein lles mewn bywyd, ambell waith byddwn yn teimlo’n agored i niwed ac yn dymuno gwneud rhywbeth yn ei gylch, a dyna pam yr ydym yn dod â llawer o sefydliadau lles at ei gilydd o dan yr un to er mwyn i bobl allu sgwrsio gyda nhw a chael llawer o wahanol wybodaeth a allai fod o gymorth iddyn nhw.

 

Cofiwch y dyddiad – dydd Iau, 7 Tachwedd rhwng 11am a 2pm yn Tŷ Pawb.